[:en]SOMA MAL DIRECTORATE CAR PARKING RENTAL PROCEDURE[:tr]SOMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARK KİRALAMA İLANI[:]

[:en]otopark

1. The tender for the leasing of the immovable property mentioned above in place and qualifications has been put into rent by the Open Bid Procedure pursuant to Article 45 of the State Tender Law No. 2886. The tender shall be held in the office of Malmüdürlüğü at the time indicated on the 5 th of January 2017 PERŞEMBE day.
2. Notification of identification numbers, if they are to be attended by proxy, they should submit their notarized proxy statement.
3. Notarised authorization certificate indicating that legal entities are notified of their tax identification number and that they are authorized to represent the legal entity of the person to participate in the tender for the legal entity and who will participate in the tender and a document obtained in 2017 indicating that they are registered with the Chamber of Commerce and / Signature circulars.
4. They must submit the receipts to the Commission Presidency by the time of the procurement of the bid bond.
5. Delays will not be taken into consideration for the offers to be made by mail.
6. Information can be obtained by contacting the Malmüdürlüğü National Document Service during working hours to obtain any information about the tender.
7. For further information, please contact Soma Malmüdürlüğü Milli Real Estate Service, manisa_soma@milliemlak.gov.tr ​​mail address and tender information in Turkey can be found at www.milliemlak.gov.tr.

All members will be announced.

tasinmazfoto[:tr]otopark

1. Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usülü ile kiraya çıkarılmıştır. İhale 5 OCAK 2017 PERŞEMBE günü hizasında belirtilen saatte Malmüdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, ihaleye vekâleten katılınacak ise noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2017 yılı içinde alınmış belge ile tüzel kişilik için ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylanmış yetki belgesi ve imza sirkülerini vermeleri gerekmektedir.
4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
5. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İhale ile ilgili her türlü bilgi almak için mesai saatlerinde Malmüdürlüğü Milli Evrak Servisine müracaatla bilgi alınabilir.
7. Daha fazla bilgi için Soma Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine, manisa_soma@milliemlak.gov.tr mail adresine başvurabilir ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.

tasinmazfoto[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*