[:en]National Strategy and Action Plan for Facilitating Trade[:tr]Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı[:]

[:en]The article from our room from TOBB, the World Trade Organization on February 22, 2017 (WTO) Trade Facilitation Agreement into force enters, already it stated that among introduced signed by 115 countries including Turkey found.

Agreement, the simplification of procedures relating to international trade, strengthening of trade and logistics infrastructure through the application of information technology, the development of a single window system, Accredited liable Statute (HDD) to make common, include activities planned in areas such as international standardization of customs procedures.
 
In accordance with the relevant articles of the said agreement, to be established at national level “Trade Facilitation National Committee” ‘s our country by December 3, 2016 date and 2016/27 Prime Ministry Circular No. “Facilitation of Trade Board” was established under the name and it held its first meeting in the history of March 24, 2017 It has been reported.
 
TOBB is also a member of that organization in accordance with the objectives of the Board of Trade Facilitation, Strategy Document and Action Plan prepared studies has been decided to be carried out in this direction. Betting established to work on the issues Technical Committee’s first meeting on April 19, 2017 by expression is carried out in coordination with the Customs and Ministry of Commerce, Trade Facilitation related strategy document and action plan to the preparations immediately started at the said documents was deemed appropriate to be completed by the Board 2 meeting .
 
Technical Committee containing the said strategy document and making an analysis of the current situation in the facilitation of trade in the action plans and policies relating to trade facilitation taken into consideration the priorities of the private sector on the basis of the analysis made “Trade Facilitation National Strategy was concluded that the consensus of opinion that the preparation of the draft. This document following the completion of, a board member institutions and organizations that trade facilitation is a specific sequence of activities to be undertaken by the administration in order to implement and define in the calendar “Facilitation of Trade Turkey Action Plan” has been resolved to the creation of the draft.
 
In this context, at the stage of preparing the aforementioned documents, foreign trade transactions (import, export, customs procedures, border crossings, featured transportation, transit systems used in transport “TR, public transit, national transit etc. Regimes” and so on.) Problems and encounter our company for application the solutions to fill the table with the enclosed by electronic mail to our rooms until 18.05.2017 (basin@somatso.org.t) we ask that you submit.

Sorun Tablosu

[:tr]TOBB’dan gelen yazıda, 22 Şubat 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği, hâlihazırda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı belirtilmiştir.

Anlaşma, uluslararası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, tek pencere sisteminin geliştirilmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün (YYS) yaygın hale getirilmesi, gümrük prosedürlerinin uluslararası standardizasyonu gibi alanlarda yapılması planlanan faaliyetleri içermektedir.

Söz konusu anlaşmanın ilgili maddesi uyarınca, ulusal düzeyde kurulması gereken “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi”’nin, ülkemizde 3 Aralık 2016 tarih ve 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” adı altında kurulduğu ve ilk toplantısını da 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiği bildirilmiştir.

TOBB’un da üyesi olduğu Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun kuruluş amaçları doğrultusunda, Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesine karar verilmiştir. Bahsi geçen hususlar üzerinde çalışılması için kurulan Teknik Komite’nin ilk toplantısının 19 Nisan 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği ifade edilerek, ilgili strateji belgesi ve eylem planı hazırlıklarına ivedilikle başlanıp söz konusu dokümanların Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. toplantısına kadar tamamlanması uygun görülmüştür.

Teknik Komite’de bahsi geçen strateji belgesi ve eylem planında ticaretin kolaylaştırılması alanındaki mevcut durumunun analizinin yapılması ve yapılan analiz temelinde özel sektörün önceliklerinin dikkate alınıp ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaları içeren “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi Taslağının hazırlanması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bu belgenin tamamlanmasını müteakip, kurul üyesi kurum ve kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla yürütecekleri faaliyetleri belirli bir sıra ve takvim içinde tanımlayan “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Eylem Planı” taslağının oluşturulması yönünde karar alınmıştır.

Bu çerçevede, anılan dokümanların hazırlıkları aşamasında, dış ticaret işlemlerinin (İthalat, ihracat, gümrük işlemleri, sınır geçişleri, özellikli taşımalar, taşımacılıkta kullanılan transit sistemleri “TIR, ortak transit, ulusal transit vb. rejimler” vb.) uygulamasına yönelik firmalarımızın karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini, ekte sunulan tabloyu doldurmak suretiyle 18.05.2017 tarihine kadar Odamıza elektronik posta yoluyla (basin@somatso.org.tr) göndermenizi rica ederiz.

Sorun Tablosu

[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*