[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]Adsız

1 – The Prime Ministry Privatization Administration of the Republic of Turkey (“Administration”) is in the scope of the provisions of Law No. 4046 on Customs Implementation; Owned by Electricity Generation Company; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke and Xena Hydroelectric Power Plants as a whole “Issuance of Operating Rights” will be customized with the method.
2 – Tender shall be realized by bargaining procedure by taking an offer in closed envelope and negotiations. If deemed necessary by the tender in the Tender Commission, with the participation of the bidders continue the negotiations may be finalized through a public auction.
3 – Only legal entities and Joint Venture Groups may participate in the tender. Real persons and private investment funds can be members of the Joint Venture Group where at least one legal entity is located. In order to participate in the tender, it is obligatory to obtain the Tender Specifications and the Promotion Document. It is sufficient for one member of the Joint Venture Group to obtain the Tender Specifications and Presentation Document.
4 – Tender subject Power Plants Tender Specifications and Information Memorandum will be prepared about the legal entities and Joint Venture Group, the Tender Specifications Document and Information Administration of the “Receipt” that they can provide in return;
– The Tender Specifications and the Promotion Document shall be issued by the Administration for TL 2,000 (two);
T.HALK BANKASI A.Ş. IN ANKARA CORPORATE BRANCH:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 No. of Specialization Fund Demand TL,
T. C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA PUBLIC CORPORATE BRANCH:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 Novelization Fund Demand Sales and Dividend Revenues TL,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. CENTRAL CHURCH:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 No. of Specialization Fund Demand TL
The bank receipt showing that the bank receipt has been deposited in one of the accounts of the Joint Venture Group or the Joint Venture Group (in the expression “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SILİFKE AND ZEYNE HYDROELECTRIC POWER PLANT PROMOTION DOCUMENT AND TENDER DISCONNECTION BENEFICIENT” One’s name must be clearly stated) to the Administration. In any case, the amounts paid to receive the Tender Specifications and the Presentation Document will not be refunded.
5 – In order to be able to participate in the tender by the participants, a preliminary guarantee should be given in TL stated in the above table.
6 – Participants prepare documents and proposals required to participate in the tender in accordance with the requirements specified in the Tender Specifications; “ANAMUR, BOZYAZI, the MUT-Derinçay, SİLİFKE AND RELATED TO THE TENDER OFFER Xena Hydroelectric Power Plant – CONFIDENTIAL” by the Administration in a sealed envelope contained the phrase are required to hand it to the address below. Documents and bids to be submitted to the Administration after the deadline date and time of the last bidding shall not be evaluated.
7 – The tender is not subject to the Public Procurement Law no. 2886, and the Contracting Entity is free to do and to do the procurement.
The Contracting Entity is free to extend the deadline for submitting tenders by a certain amount or by a certain amount to be determined. This will be announced before the end of the deadline.
8 – Tender subject hydroelectric power plants in foreign countries, established under the laws of their country with legal personality companies and the operating rights to foreign companies transfer established in Turkey, current Foreign Direct Investment Law, Land Law, Electricity Market Law and is subject to other relevant legislation. These persons are obliged to investigate whether it is possible to transfer the operating right in advance and to take the necessary actions as soon as possible in case of winning the tender.
9 – Other matters related to the tender are included in the Tender Specifications of the Power Plants.[:tr]Adsız

1 – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.
2 – İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
3 – İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.
4 – İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;
– İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000- (İkibin) TL’nin İdare’nin;
T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL
hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alan tüzel kişinin, Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
5 – Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.
6 – Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 – İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
8 – İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
9 – İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*