BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

İzmir İli Foça İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Foça Tatil Köyü Taşınmazları Özelleştirme İhalesi

İHALE DETAYLARI
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.11.2017 tarihli ve 2017/116 Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 187 ada 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

BİLGİ NOTU
TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

2.000.000

İndirmek İçin Tıklayınız
1.000

20/07/2018 17:00

1) İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir.

3) İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve teklif ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) İhaleye ilişkin İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

– T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T.Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile “Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Foça Tatil Köyü Taşınmazlarına ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi belirtilecektir. İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

5) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6) İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7) İhale konusu taşınmazların; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8) İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9) Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*