[:en]

borc

Say goodbye,


6736 Law on Restructuring Certain Claims was published on the Official Gazette no 29806 on 19.08.2016 Have been published and have entered into the relevant form. In Article 11 paragraph 5 of the Law; (5) As of 30/6/2016 (date), it shall be deemed that the amendment to be made shall not be deemed to be untested until the date of this law; With the Official Chambers of the Chambers and Commodity Exchanges of 18/5/2004, numbered 5174 and the Chambers of the Chambers and the Stock Exchange, Which follows the date on which the first installment of the unused portion of the original dues of the rooms and exchanges of the Royalties and the Commodity Exchanges of the Commodity Exchanges entered into this Law is entered into, Such as interest, delay interest, delays, etc., applied to these receivables, until the end of the month, at the rate of six months or more and at maximum six equal installments.


In order to benefit from this clause, it is necessary to apply for a creditor until the end of the second month following the date of publication of this Law. The amounts to be claimed in the scope of the clause shall not be deemed to be totally or partially in whole or in part and shall be deemed to be the unearned receivables originating from them and the related interest such as interest, delay interest, delinquency The relevant legislation will be charged to the relevant parties.


This paragraph shall not apply to the requirements set forth in the preceding paragraph, as well as to the provisions of the lawsuits, which are intended to benefit from the foregoing, and shall not apply to the law and remedies provided by the proceedings. In this scope, the costs of proceedings, enforcement costs and allowances related to the receivables are not mutually requested.


As of the date of publication of this Law, there is no interest, delay interest, delinquency fee, etc. which have been unfolded in the rooms and stock exchanges, rooms and stock exchanges which have partially or totally belonged to the Turkish Chambers and Commodity Exchanges Association The collection of receivables is canceled. & Rdquo; & lt; / RTI & gt;


The Law enacted is amended to mean ” Need;


* Application must be made by 31.10.2016.


* The last installment of the installment fee is set to ” It is dated 30.11.2016.


* The structured fee will be partially or completely dismantled in accordance with the provisions of the law and will be charged and late fees accruing to the unaffected portion will be charged.


& Nbsp;


& Uuml is presented to the knowledge of our sailing.


Our Saygıarı,
[:tr]

borc

Sayın Üyemiz,

6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihinde 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 11 inci maddesi 5. fıkrasında; (5) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. ”hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü gereği;

* 31.10.2016 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

* Yapılandırılan aidat borçlarının 1. Taksitinin son ödeme günü 30.11.2016 tarihidir.

* Yapılandırılmış aidat borçları kanun kapsamında süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırılması bozulacak ve ödenmeyen kısma isabet eden gecikme zamları tahsil olunacaktır.

 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygıarımızla,

[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*