SOMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARK KİRALAMA İLANI

otopark

1. Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usülü ile kiraya çıkarılmıştır. İhale 5 OCAK 2017 PERŞEMBE günü hizasında belirtilen saatte Malmüdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, ihaleye vekâleten katılınacak ise noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2017 yılı içinde alınmış belge ile tüzel kişilik için ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylanmış yetki belgesi ve imza sirkülerini vermeleri gerekmektedir.
4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
5. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İhale ile ilgili her türlü bilgi almak için mesai saatlerinde Malmüdürlüğü Milli Evrak Servisine müracaatla bilgi alınabilir.
7. Daha fazla bilgi için Soma Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine, manisa_soma@milliemlak.gov.tr mail adresine başvurabilir ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.

tasinmazfoto

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*