[:en]Periodic Inspection Procedures for Weighing Instruments[:tr]Tartı Aletleri ile ilgili Periyodik Muayene İşlemleri[:]

[:en]MEMBER MEMORIES;

According to the Law No. 3516 on Measurement and Adjustment;
Science, Industry and Technology Directorate, Municipal Center and Authorized Officers Group Measurement and Calibration Inspection Service are made by stamping the measurement and weighing instruments.
(1) The inspection period of the weighing instruments is two years. The period of the periodic inspection is based on the year of the stamp. for periodic inspection of weighing instruments that fill the time stamp, the year following the year in which the users have full time by the beginning of January until the end of February,

Periodic inspection by users of weighing instruments; By means of the weighing instrument examination application form in which the type, brand, class and capacity of the weighing instrument are included; The provincial directorate must be consulted to the inspection services authorized by the municipality or to the municipal metrological and regulatory offices of the group headquarters.

(2) Weighing instruments to be inspected in provincial directorates are:
A) non-automatic weighing instruments with a weighing capacity greater than 2000 kg,
B) Other weighing instruments.

(3) The weighing instruments to be inspected by the municipal municipal surveyors are:
a) Established in places and days Municipalities will be determined by the manufacturer and the weighing capacity is used in indoor and outdoor market places are sold at retail directly to consumers of goods by marketeers of 2000 kg and below, III and IV class non-automatic weighing instruments,
B) mechanical weighing instruments with a maximum capacity not exceeding 2000 kg and without spring and electronic equipment;
1- Table scales,
2- Hanging scales,
3- Single leg scales,
4- Hand scales.
(4) Weighing instruments to be inspected for authorized inspection services are:
A) Automatic weighing instruments,
B) Class III non-automatic electronic weighing instruments of class III and IV, with an off-market weighing capacity of 2000 kg or less
C) I and II nci class non-automatic weighing instruments.

1. Check whether the Ministry is authorized or not by visiting https://msurapor.sanayi.gov.tr,
2. concerned to periodic inspection of fill that measures and measuring instruments of the stamp, time of the year following the year in which the expiration until the last day of February, Science, Industry and Technology Provincial Directorate to submit an application to the Municipality Measurement and Calibration Typewriting and Inspection Stamp Service and a document setting out the examination day It needs to be taken. It is obligatory that the document is kept until the inspection of the measuring instrument is made and if necessary, it is submitted to the concerned.
3. In the examination application, the province where the weighing instrument is located is essential. The authorized inspection service provides inspection services as follows.
a) the scale of the provincial competent inspection service tools / services in case there, the user can only apply to the competent inspection service he wants the province. The application must obtain an application for an authorized inspection service.
B) If there are authorized inspection services / services in more than one border area, the user may make the required border to the authorized inspection service. The acceptance of the application is at the discretion of the authorized inspection service. ”

4. about those who did not apply in time for the periodic inspection, even if they have already applied later, due to the time stamp of the actual use of the full measuring instruments, No. 3516 Measurement and Adjustment Law is applied according to the administrative and criminal proceedings.
5. The person who uses the stamped meter is in the amount of 1.835.00 TL in accordance with Article 15 (c) of the Measurement and Adjustment Law No. 3516. (One hundred and eighty-five thousand Turkish Liras) administrative penalty is imposed and the meter is confiscated and the property is decided to be transferred to the public.

“Periodic inspection of the instruments and instruments referred to in the same year must be stigmatized by making their examinations.”
Do not use measuring and weighing instruments that have filled the period of two years stamping.
Check if you have received the CE and M markings on the weighing instruments and whether or not you have the Warranty Certificate.
In order to have periodical inspection procedures required by law,

To the Provincial Directorate of Science, Industry and Technology, Municipality Group Measurement and Adjustment Offices and Inspection and Stamping Services until 28.02.2017.

MEMBER MEMORIES;
In order not to be a victim and to be a victim, you must make the necessary procedures in time for it. You do not hesitate to send your questions to the above-mentioned authorities.
We wish you success in your work.
tartialetleri[:tr]SAYIN ÜYELERİMİZ;

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerine damga yapılmaktadır.
(1) Tartı aletlerinin muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar,

Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene; tartı aletinin tipi, markası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı tartı aleti muayene başvuru formuyla; İl müdürlüğümüze, tarafımızca yetkilendirilen muayene servislerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

(2) İl müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Diğer tartı aletleri.

(3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
1- Masa terazileri,
2- Asma teraziler,
3- Tek kollu kantarlar,
4- İbreli teraziler.
(4) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
a) Otomatik tartı aletleri,
b) Pazar yeri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.

1. Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kişilerden olup olmadığını https://msurapor.sanayi.gov.tr internet adresinden kontrol ediniz,
2. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına ve Muayene Damga Servislerine müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunludur.
3. Muayene başvurusunda tartı aletinin bulunduğu il esastır. Yetkili muayene servisi aşağıda belirtildiği şekilde muayene hizmeti verir.
a) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvuru yetkili muayene servisi başvurusunu almak zorundadır.
b) Birden fazla sınır illerinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, kullanıcı istediği sınır ildeki yetkili muayene servisine yapabilir. Başvurunun kabulü ise başvurulan yetkili muayene servisinin tasarrufundadır.”

4. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.
5. Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15’nci maddesinin (c) bendi uyarında 1.835.00 TL. (Binsekizyüzotuzbeş Türk Lirası) idari para cezası uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

“Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir.”
İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerini kullanmayınız.
Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve M işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve Garanti Belgesinin olup-olmadığını kontrol ediniz.
Kanun gereği istenilen periyodik muayene işlemleri yaptırmak için;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Grup Ölçü ve Ayar Memurluklarına ve Muayene ve Damga Servislerine 28.02.2017 tarihine kadar başvurunuz.

SAYIN ÜYELERİMİZ;
Mağdur olmamak ve mağdur etmemek için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yaptırınız. Yukarıda adı geçen yetkili makamlara sorularınızı iletmekten çekinmeyiniz.
İşlerinizde başarılar dileriz.

tartialetleri[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*