[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY THE PRIME MINISTRY OF PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU[:]

[:en]INVEST IN INVESTORS
 
The Taşucu Port of the Turkish Maritime Businesses and the immovables that are located on the back of the port will be privatized by means of “Grant of Operating Rights” for a period of 36 years as a whole within the scope of the provisions of Law No. 4046.

1. The tender shall be realized by means of “bargaining procedure” by taking bids and negotiations in closed envelope from more than one tenderer. If deemed necessary by the Tender Commission, the tender may be finalized by auction with the participation of the bidders who continue negotiations.
2. In order to participate in the tender, it is obligatory to purchase the Tender Specifications and the Promotion Document. The Tender Specifications and the Presentation Document shall be submitted to the Administration
T. Halk Bankası A.Ş. Corporate Branch / TR250001200945200083000006 of the privatization fund located in ANKARA Demand Sales and Dividend Revenues Turkish Lira,
T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Privatization Fund TR400001001745387756615738, located in Public Corporate Branch / ANKARA Demand Turkish Lira,
T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 Customization Fund located in the Central Branch / ANKARA Demand Turkish Lira
admitted to one account, “Taşucu Harbor and Port Tender Specifications and Information Memorandum Cost of found immovable in the Geri Saha” includes the forms of expression and the real people who will participate in the tender on the legal person or Joint Venture (Joint Venture Group if Consortia of participants or to be issued in the name of one of the members is sufficient) in return receipt that clearly state the name, the administration may be provided at the following address. In any case, the amounts paid to receive the Introductory Document and the Specification will not be refunded.
3. Real and legal entities and Joint Venture Groups may participate in the tender. In order to participate in the tender from the Bidders, a temporary security deposit will be required in the above table.
4. Mutual funds may only participate in the tender including in the Joint Venture Group. The Joint Venture Group can not consist only of mutual funds.
5. Bids, Contracts prepared taking into consideration specified in the Tender Specifications, the latest bid deadline at 17: on up to 00h “TAŞUCU PORT AND PORT BACK PRIVATIZATION OF REAL PROPERTY FOUND IN FIELD has OFFER TO TENDER – HIDDEN” will be located in a sealed envelope in The address of the Contracting Entity must be handed over at the address below. Proposals to be given to the Administration after the deadline date and time of the last bidding shall not be evaluated. The Contracting Entity is free to extend the deadline for submitting tenders by a certain amount or by a certain amount to be determined. This will be announced before the end of the deadline.
6. The privatization tender is not subject to the Public Procurement Law no. 2886, and the Administration is free to do or not to do the tender.
7. Tender subject Taşucu Harbor and Port geri saha on foreign nationals of immovable property in foreign countries by natural persons established under the laws of their country, established in entities with companies and Turkey be granted the right business to foreign-owned companies, current Foreign Direct Investment Law, Land Law and other relevant Subject to the provisions of the legislation. These people, whether it is possible to investigate in advance about the administration of the company and are obliged to take appropriate action as soon as possible if they win the tender.
8- Customization procedures are exempt from all kinds of taxes, duties, fees and VAT.
9- other information related to the tender telephone number 0312 585 80 80 0312 585 83 07, fax number and can be obtained from the address www.oib.gov.t.

T.C.PREMIERSHIP
Presidency of Privatization Administration
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07
www.oib.gov.tr[:tr]YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Taşucu Limanı ve Liman geri sahasında bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde, 36 yıl süreyle, “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000-TL İdare’nin
T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılarak “Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmazların İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.
3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
4. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.
5. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “TAŞUCU LİMANI VE LİMAN GERİ SAHASINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
7. İhale konusu Taşucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
8- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
9- İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.

T.C. BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07
www.oib.gov.tr[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*