[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY THE PRIME MINISTRY OF PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU[:]

[:en]T. C. Within the scope of the provisions of Law No. 4046 on Customization Applications by the Prime Ministry Customization Administration (Administration), land register information will be privatized by means of “sales” method of immovables listed in the table below.

234

1- Tender will be realized through bargaining procedure. If it is deemed necessary by the Tender Commission, tenders may be concluded by auction with the participation of the bidders who continue negotiations.
2- Participants may bid more than one tender provided that they are separate. If more than one immovable is bidded, these bids can not be related to each other.
3- In order to participate in the tender, it is obligatory to receive separate Tender Specifications for each immovable and to submit the tender to the address of Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş / ANKARA by the end of the last bidding day at 17:00 hours.
4- The prices of the Tender Specifications shall be paid by the Administration;
T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Public Enterprise Branch / TR400001001745387756615738, the privatization fund located in the presence of ANKARA Demand Sales and Dividend Revenues Turkish Lira,
T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Corporate Branch / ANKARA, TR250001200945200083000006 Demand Turkish Lira,
T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 Customization Fund located in the Central Branch / ANKARA Demand Turkish Lira
One of the accounts will be deposited. At the deed, the name of the participant (if the participant is a Joint Venture Group (OGG), it is sufficient that the OGG or one of its members is regulated) and the document about which tender will be taken. In any case, the amounts paid to obtain the Tender Specifications and the Presentation Document will not be refunded.
5- The privatization tender is not subject to the Public Procurement Law no. 2886 and the Administration is free to do or not to do the procurement.
The Contracting Entity is free to extend the deadline for submitting tenders by a certain amount or by a certain amount to be determined. This will be announced before the end of the last bidding period.
6- The sale of tendered immovable properties to real persons with foreign nationalities, to companies with foreign legal entities established in foreign countries in accordance with the laws of their own countries and to foreign-owned companies established in Turkey is subject to the provisions of the applicable Direct Foreign Investment Law and other legislation related with the Land Registry Law. These persons are obliged to investigate whether the sale is possible and to take necessary actions in the shortest time if they win the tender.
7- Customization procedures are exempt from all kinds of taxes, duties, fees and VAT.
8- Further information can be obtained from the phone number 0 312 585 81 70-585 80 57, the facsimile number 0312 585 81 63 and the address www.oib.gov.tr.

For more information:http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1063/muhtelif-tasinmazlar-ankara-golbasi-ilcesi-oyaca.html[:tr]T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

234

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4- İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
5- Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
7- Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
8- Ayrıca 0 312 585 81 70-585 80 57 numaralı telefonlardan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ayrıntılı bilgi için:http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1063/muhtelif-tasinmazlar-ankara-golbasi-ilcesi-oyaca.html[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*