[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]Various real estates located in §anliurfa, Malatya, Manisa and Edirne provinces under the provisions of Law No. 4046 will be privatized by the “Sales” method by the Prime Ministry Privatization Administration (Administration).

ozellestirme

1- The tender will be held in a closed envelope with a “bargaining procedure” by making an offer and negotiating. If it is deemed necessary by the Tender Commission, tenders may be concluded by auction through the participation of the bidders who have continued the negotiation negotiations.
 
2. Participants may bid more than one tender, provided they are separate.
 
3- Realities or legal entities and joint venture groups may participate in the tours. In order to be able to participate in the tenders from the Bidders, a preliminary guarantee will be taken in the above table.
 
4- To be able to participate in the tender, the receipt of separate Bidding Documents for each immovable and the proposals of the Administration; Ziya Gökalp Street No: 80 Kurtuluş / ANKARA must be delivered by the time of the last bidding until 17:00 hours. Proposals to be given to the Administration after the deadline date and time of the last bidding shall not be evaluated. The price charged for the Tender Specifications and the Promotion Document shall not be refunded in any way whatsoever.
 
5- Tender Specifications and Promotion Documents prepared for the subjects not subject to the tender shall be issued by the Administration;
T. Halk Bankası A.Ş. Corporate Branch / TR250001200945200083000006 of the privatization fund located in ANKARA Demand Sales and Dividend Revenues Turkish Lira,
T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Privatization Fund TR400001001745387756615738, located in Public Corporate Branch / ANKARA Demand Turkish Lira,
T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 Customization Fund located in the Central Branch / ANKARA Demand Turkish Lira
 
     One of the accounts will be deposited. At the deed, the name of the participant (if the participant is a Joint Venture Group (OGG), it is sufficient that the OGG or one of its members is regulated) and the document about which tender will be taken.
 
6- The tender is not subject to the Public Procurement Law No. 2886 and the Contracting entity is free to do or not to do the tenders.
   The Contracting Entity is free to extend the deadline for submission of bids by a certain amount or by a certain amount to be determined. This will be announced before the end of the deadline.
 
7- Other matters related to the auctions are included in the Tender Specifications.
 
8- Customization procedures; All kinds of pictures, taxes, fees and VAT exempt.

For more information: http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1058/muhtelif-tasinmazlar-sanliurfa-malatya-manisa.html[:tr]Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Şanlıurfa, Malatya, Manisa ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

ozellestirme

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3- İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4- İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;
T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7- İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

8- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.oib.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-ilan/id-1058/muhtelif-tasinmazlar-sanliurfa-malatya-manisa.html[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*