[:en]ANNOUNCEMENT FROM MINERAL RESEARCH AND SEARCH GENERAL DIRECTORATE[:tr]MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU[:]

[:en]The tender of 7 (seven) Licensed Geothermal Fields which are found as a result of the exploration works carried out by the General Directorate of Mineral Research and Exploration will be carried out in a closed envelope through negotiations by taking bids and negotiations. If the Commission deems it necessary, the tender can be completed by auction.

1 of Administration
A) Address: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
                                                                              06800 Cankaya / ANKARA
B) Telephone and fax number: 0312 201 26 08/287 91 77 – 0 312 287 34 49
C) E-mail address: mta@mta.gov.tr

2- Tender Issue 7 (seven) Number of Information on Geothermal Field:

3- Place of Residence: MTA General Directorate Council Hall

4-Qualifications and Terms to be Called: T.C. Companies with legal personality established in accordance with the Law of the Republic of Turkey in which the citizens can operate in the context of geothermal resources and natural mineral waters in their status can participate in the public economic enterprises and their public enterprises, subsidiaries and affiliates and other public institutions, organizations and administrations having authority in this field.

5-Tender document can be seen at MTA General Directorate’s License Rights Coordination Office of Feasibility Studies Department and tender files of 200TL (two hundred pounds) can be obtained in the same address. Those who are required to submit bids to purchase the tender document.

6- The proposals may be sent to the address of General Directorate of Communication Department of General Directorate of MTA until the date and time specified in the table above and may also be sent via registered mail. Proposals that have not been received by the Directorate General of MTA General Directorate until the deadline date and time of the last bidding will not be evaluated.

7-Tenderers shall give temporary security for the Licensed Geothermal Field not less than the above mentioned amount in the table.

8- The mentioned tender is not subject to Public Procurement Law No. 4734 by the tender law numbered 2886.[:tr]Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139
06800 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 26 08/287 91 77 – 0 312 287 34 49
c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr

2- İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler :

3- İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4-İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar : Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5-İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8- Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*