COSME Programı Çağrısı

Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, “Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Söz konusu teklif çağrısı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında, uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarının geliştirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır.
Proje süresi 18-24 ay arasında olup, her bir proje için en fazla 400.000 Avro hibe desteği ayrılmıştır. COSME Programının ulusal koordinatörü olan KOSGEB tarafından projeye ilişkin
olarak hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup, proje çağrı metni aşağıda belirtilmiştir:
cos-toursyn-2018-3-01_call_text

COSME PROGRAMI

COS-TOURSYN-2O18-3-01 “Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile KültüreVYaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması” Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği’nin, EIJ 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 20|4-2020 yıllarını kapsayan kısaca
COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
– KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
– Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
– Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
– Girişimciliğin teşvik edilmesi

Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Programı kapsamında yeni bir COS-TOURSYN-2O18-3-01 Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması (“Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries”)
proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

COSME Programı kapsamındaki COS-TOURSYN-2O18-3-01 Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması teklif çağrısı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarını geliştirmek ve teşvik
etmek için hazırlanan projelerin eş finansmanını amaçlamaktadır. Bu tür turizm faaliyetlerinde, yenilikçi hizmetleri ve ürünleri üretmek/geliştirmek için kültürel/yaratıcı sektörlerdeki
KOB İ’ lerin(KYsK) yaratıcı potansiyel inden yararlanmak zorunludur.

Turizmi canlandırmak ve uluslararası turizm deneyimlerini çeşitlendirmek; AB destinasyonlarının mevsimselliğinin uzatılması ve l veya turizm tekliflerinin sürdürülebilirliğinin artırılması; Uluslararası turizm değer zincirlerinde yenilikleri hızlandırılması genel amaçları doğrultusunda, Turizm ve KYSK’lar arasındaki işbirliği ile turizm merkezleri için yenilikçi
çözümler veya yönetim araçları geliştirmek; KYSK’larla ilgili şirketlerin veya profesyonellerin yardımıyla, ziyaretçilerin ilgisini çekmenin yeni yollarını keşfetmek, mevcut turizm ürün
hizmetlerinin oluşturulması veya canlandırılması, Turizm ve KYSK’ler ile birlikte kamu-özel sektör ortaklığı ve ortaklıklar içinde bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak istenmektedir.

Uygun Faaliyetler ve Proje Süresi

– Belirlenen temayla ilişkilendirilebilecek turizm merkezlerinin, sitelerin ve turizmle ilgili hizmetlerin haritalanması ;
– Pazarlama potansiyeline sahip sınır ötesi turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
– Ziyaretçi|eri çekmek için yeni teknolojik veya organizasyonel çözümlerin oluşturulması;
– Orta ve uzun vadeli ortak iletişim / promosyon ve pazar alım stratejilerinin uygulanması;
– Potansiyel turistler için pratik bilgiler ve faydalı araçlar sunan yaratıcı tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ;
– Farkındalık faaliyetleri (Görsel-işitsel görsellerin üretimi, iletişim faaliyetleri, yayınlar, web siteleri, fuarlara katılım, uluslararası medya ile ortaklıklar, vb.) uygun faaliyetlerdir.

Başvuru sahipleri, bu teklif çağrısının hedeflerini ve önceliklerini yerine getirirken usulüne uygun olarak gerekçelendirdikleri takdirde, ek faaliyet türleri teklif etmekte serbest olup Altyapının geliştirilmesi / iyileştirilmesi ile teklifin yerel düzeyde kalması halinde proje giderleri karşılanmamaktadır.

Proje süresi 18-24 ay ile sınırlıdır.

Bütçe

Her proje için hibe 400.000 Avro ile sınırlıdır ve uygun harcamaların % 75’i desteklenecektir. (5 ile 7 arası projenin desteklenmesi planlanmaktadır).

Başvuranlara İlişkin Kriterler

Başvuru sahipleri bir konsorsiyum oluşturan tüzel kişiler olarak aşağıdaki hedef organizasyonlardan en az birinin tanımına uygun olmalıdır.
– Kamu otoriteleri
– Üniversiteler, araştırma merkezleri de dahil olmak üzere eğitim veya öğretim kurumları;
– Ticaret ve sanayi odaları, el sanatları odaları veya benzeri kurumlar ve onların şemsiye dernekleri;
– Destinasyon yönetimi kuruluşları, ağları / dernekleri;
– Seyahat Acenteleri, Tur Operatörleri ve onların şemsiye dernekleri;
– Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, vakıflar, düşünce kuruluşları, şemsiye dernekleri, çekirdek faaliyeti turizmin altında kalan kamu veya özel kuruluşların
ağları veya federasyonları,
– Turizm ve KYSK’larda aktif olan uluslararası, Avrupa ve ulusal örgütler / federasyonlar / dernekler;
– Turizm ve kültürel yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ):
– Turizm ile ilgili ulusal, bölgesel, yerel turizm kuruluşları, kültürel mirasın tanıtımı veya bölgesel kalkınma ile ilgili, kamu ve özel kuruluşlar.

Başvuru için 5 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 6-8 ortaklı bir konsorsiyum kurulmalıdır. Konsorsiyumların içerisinde ikisi Turizm, ikisi kültürel yaratıcı sektörlerde faaliyet
gösteren dört KOBİ ile bir kamu otoritesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*